Algemene betalingsvoorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten en reservaties:
1. Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum, via overschrijving of domiciliëring op rekeningnummer: BE71 0017 2873 1269 – GEBA BE BB.
2. Bij laattijdige betaling is zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% per jaar van het onbetaalde factuursaldo, met een minimum van € 100 alsook een verwijlintrest van 7 % per jaar.
3. Klachten in verband met de gefactureerde goederen en/of diensten zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk worden medegedeeld.
4. Elk geschil of eis zal voorgelegd worden aan de rechtsmachten van het arrondissement Gent.